Integrity & Transparency Assessment (ITA) – 2567

ประกาศเจตนารมณ์ฯ ปลัด สธ_ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ ปลัด สธ_ No Gift Policy ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 67
Info ประกาศเจตนารมณ์ฯ Sexual 67 (รมว_สธ_) (EN)_๑๖_๐๒_๒๐๒๔
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ต่อต้านการทุจริตฯ ปีงบฯ 67
Info ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ 67 (รมว_สธ_) (EN)_๑๖_๐๒_๒๐๒๔
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ No Gift Policy ปีงบฯ 67
Info ประกาศเจตนารมณ์ฯ No Gift 67 (รมว_สธ_) (EN)_๑๖_๐๒_๒๐๒๔
1
No gift 67 นายแพทย์ชลน่าน
No gift 67 นายแพทย์โอภาส
โรงพยาบาลสอง
previous arrow
next arrow
ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ( ฉบับภาษาอังกฤษ )

ต้านคอรัปชั่น

โรงพยาบาลสอง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2567

IMG_2580
IMG_2579_0
IMG_2586_0
IMG_2581_0
previous arrow
next arrow

MOIT 1

หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 4

หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 5

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

MOIT 8

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินับ

MOIT 9

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 10

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน

MOIT 12

หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

MOIT 13

หน่วยงานประเมินการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 14

หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 16

หน่วยงานมีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567

MOIT 17

หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 18

หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT 19

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไรและกรณีการใช้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2567

MOIT 20

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

MOIT 21

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT 22

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน