รับเรื่องราวร้องเรียน โรงพยาบาลสอง
*กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน

*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสอง
โทร. 054-591-575 ต่อ 1018
หรือสามารถติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ "ช่องทางร้องเรียน"
blog-songhosp.com/cc/