MOIT 4 ปี 2566

ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน
และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ

– รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

– ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2

– ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3

– ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

  • แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
  • แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 4 มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน