MOIT 1 ปี 2566

MOIT 1 : หน่วยงานมีการวางระบบโดยกำหนดมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.) คำสั่ง / กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.) รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ปีงบประมาณ 2565)