ต้านคอรัปชั่น

 โรงพยาบาลสอง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2565

    

——————————————————————————————————-

NO GIFT POLICY


No Gift Policy
No Gift Policy
previous arrow
next arrow

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล MOIT 1  – MOIT 2

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3  – MOIT 5

—————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6  – MOIT 9

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT 10  – MOIT 12

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน MOIT 13  – MOIT 14

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 6 การรับสินบน MOIT 15

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT 16  – MOIT 17

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 8 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT 18  – MOIT 21

——————————————————————————————————-

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT 22  – MOIT 23

——————————————————————————————————-

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2565

———————————————————————————————————-

เอกสารแจ้งจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2565

———————————————————————————————————-

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

———————————————————————————————————-

ชมรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

—————————————————————————————————–

งานรับเรื่องร้องเรียน

———————————————————————————————————

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

———————————————————————————————————

ชมรม STRONG รพ.สอง ปี2565

—————————————————————————————————–

นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีงบ 2565

—————————————————————————————————–

โครงการพัฒนาต้นแบบในการดูแลสุขภาพด้าน 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. สำหรับผู้สูงอายุ

—————————————————————————————————–

 เกี่ยวกับ ITA

  ……………………………………………………………………………………………… –  ITA 2564

 – ITA 2563

 – ITA 2562

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น