ต้านคอรัปชั่น

 โรงพยาบาลสอง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2566

    

——————————————————————————————————-

NO GIFT POLICY


สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (รมว.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (รมช.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (ปลัด สธ.)
NoGift
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ 66
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 66
previous arrow
next arrow

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล

——————————————————————————————————-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปี 2566

MOIT 1

MOIT 2

MOIT 3

MOIT 4

MOIT 5

MOIT 6

MOIT 7

 • หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
  ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 8

 • หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
  และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

MOIT 9

 • หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 10

 • หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11

 • หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
  ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 12

 • หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

MOIT 13

MOIT 14

 • หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
  และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15

MOIT 16

MOIT 17

 • หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  อย่างเป็นระบบ

MOIT 18

 • หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT 19

 • หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :
  กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2566

MOIT 20

 • หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร
  ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT 21

 • หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ
  สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT 22

 • หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
  และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

—————————————————————————————————–

————————————————————————————————–

–  ITA 2565

–  ITA 2564

 – ITA 2563

 – ITA 2562

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น