ต้านคอรัปชั่น

โรงพยาบาลสอง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

หน้าแรก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสอง

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น