สุขศึกษา

Health Education

งานสุขศึกษา โรงพยาบาลสอง

__________________________________________________________

 

 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลสอง ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสอง ณ ที่ว่าการอำเภอสอง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองลงพื้นที่ให้บริการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้ารับการอบรม ด้วยเครื่องสแกนอุณหภูมิ ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรม

 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลสอง ร่วมกิจกรรม การจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับให้ความรู้และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดยดำเนินการในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสอง จำนวน 16 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 โดยนางเนาวราวรรณ นาพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม เพื่อเตรียมมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในชุมชน

 

โรงพยาบาลสอง

23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสองออกให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 (COVID -19) ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก และจุดบริการผู้ป่วยใน อีกทั้งแนะนำการป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือที่ถูกวิธี การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี การไอ จามที่ถูฏวิธี ให้คำแนะนำ แนวทางการปฎิบัติ กรณีผู้เดินทางกลับมาจาก  ( สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี) ของพื้นที่เขตอำเภอสอง