กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสอง

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสอง ร่วมกับเทศบาลตำบลสอง ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร ตามนโยบายสถานบริการสาธารณสุขปลอดภัย 100% ภายในโรงพยาบาล และในชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้รับบริการ ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนมากับอาหารผ่านภาชนะบรรจุโฟมอีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก ส่งเสริม สนับสนุนการใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนหน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสอง

เลขที่ 475 ม.3 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ หรือ โทร.054-591575 ต่อ 1040

Website กลุ่มงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

Website โรงพยาบาล : โรงพยาบาลสอง

Facebook : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม