ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยงานห้องคลอด

โรงพยาบาลสอง

 

475  หมู่ 3  ต.บ้านหนุน  อ.สอง  จ.แพร่

โทร 054-591575 ต่อ 1010,1063